Documento de Actividades do Doutorando

Unha vez matriculado no Programa, materializarase para cada doutorando o documento de actividades personalizado a efectos do rexistro individualizado. Nel inscribiranse todas as actividades de interese para o desenvolvemento do doutorando segundo o que estableza a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e será avaliado anualmente pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

Devandito documento deberá axustarse ao formato establecido en cada universidade, rexistrarse na aplicación informática e deberá quedar constancia documental que acredite a realización das actividades realizadas polo doutorando. Este documento será avaliado anualmente pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

O doutorando terá acceso ao Documento de Actividades de Doutorando para anotar e actualizar as actividades que realice no contexto do programa. Os seus rexistros serán validados polo órgano académico correspondente tras a valoración do Titor e o Director, previa comprobación por parte da administración da autenticidade/veracidade dos méritos alegados, de ser o caso.

Ao Documento de Actividades de Doutorando terán acceso, para as funcións que correspondan en cada caso, o doutorando, ou o seu Titor, ou o seu Director de tese, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento, a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e o persoal de administración responsable.

O seguimento do doutorando se levará a cabo de forma directa polo Director e o Titor da Tese, a partir da revisión trimestral do DAD e dos encontros presenciais co doutorando. Así mesmo o DAD constituirá un elemento imprescindible nos diferentes procedementos anuais de avaliación do doutorando ao longo do seu doutoramento.

 

Plan de Investigación

Antes de seis meses a contar desde a data da matrícula o doutorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para acadalos. O plan deberá ser presentado e avalado co informe do Director e do Titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderase mellorar e detallar no proceso de avaliación anual contando co aval do Titor e o Director.

Anualmente a Comisión Académica do Programa de Doutoramento avaliará o Plan de investigación e o Documento de Actividades e dispoñerá para realizar a avaliación dos informes que para ese efecto deberán emitir o Titor e o Director. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no Programa. No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo de seis meses, para o que elaborará un novo Plan de Investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, o doutorando causará baixa definitiva no Programa.

 

Compromiso de supervisión

As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doutorandos reflectirase nun Compromiso de supervisión. Devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o Titor e o doutorando nun prazo máximo dun mes para contar desde a data de matrícula, incorporándose a sinatura do Director no momento da súa designación. Este Compromiso de supervisión incorporarase ao Documento de Actividades do Doutorando no momento da súa sinatura por todos os implicados.

No Compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluíndo os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a duración do mesmo. Incluiranse tamén os deberes do Titor do doutorando e do seu Director de tese.

No compromiso de supervisión deberán figurar as condicións nas que se publicará a tese de doutoramento.