No caso de que o estudantado careza da formación previa completa esixida no programa, a admisión está condicionada á superación de complementos de formación específicos. Neste sentido os alumnos procedentes de titulacións similares á Enxeñaría Técnica Agrícola especialidade en Industrias Agroalimentarias que se impartía na Facultade de Ciencias de Ourense ou outras similares nas que soamente eran necesarios 225 créditos para a obtención do título deben realizar uns complementos de formación (que deberán ser concretados para cada alumno pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento en función do seu curriculo) de 15 créditos ECTS.

A realización destes complementos será previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa. No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa. No caso de ser previa só se matriculará destes complementos e non se asinará o compromiso de supervisión nin se abrirá o Documento de Actividades do Doutorando ata a súa superación.

Os complementos de formación deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o estudantado causará baixa no programa.

Devanditos complementos de formación específica estarán formados por materias do Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria que se imparte na Facultade de Ciencias de Ourense.